skip to Main Content

Uppdragsutbildning

Kurs – Bygga trygghet

AIKIDO enmodernjapanskstridskonstsombyggersjälvtillitochskapartrygghet

VälkommentillAikidointensiv29juni – 1 juli

Aikido– denharmoniskakraftensväg– ärenjapansktävlingsfristridskonst,därmåletärattkontrolleramotståndaren,inte attskadahenne. Iställetförattsättakraftmotkraftlärmanprincipenhurenlitenkraftlederenstörre.Fokus,koncentrationochnärvaroärcentrala delaravträningen.

Forskningocherfarenhetvisaratt95%avöverfallavolikaslagskergenomattförövarenvaltutsittofferiförväg,ochattdeväljerpersonersomgenomsittkroppsspråkutstrålarrädslaoch osäkerhet.

Undertredagartarviutifrånaikidoträningenuppbegreppsomrädsla, reaktionochreflex.Huragerarman”pårättsätt”iengivenhotfullsituation?

MÅLGRUPP: Aikidointensivenvändersigtillallasomvillblitryggare isigsjälvaochlärasighanterahotfullasituationer.Duskavaraminst 13år.

KURSINNEHÅLL: Vitränaruppsjälvkänsla,lärossattutstrålatrygghetochutmanarvårrädsla.Vitränarpågrepp,hållafastochkommaloss.Dukommerocksåattfåläradiggrundläggandefallteknik.

KLÄDSEL: Långärmadtröjaochbyxa.Vitränarbarfota.

TIDER: Fredagenden29junikl16.00-19.00Lördagenden30junikl11.00-16.00Söndagenden1julikl.11.00-15.00

PRIS: 750 kr(kaffeochfruktfinns,övrigmat&fikaingårej)

PLATS: RiaiAikidoDojo,Raketgatan9

INSTRUKTÖR:PiaMoberg6dan

Assisterandeinstruktör:AmraKapetanovic

ANMÄLAN: Nedan.Sistaanmälningsdagen25juni

Kursenheter”Byggatrygghet” ochärenuppdragsutbildningpåRiaiAikidoDojo. Kursen liggerutanförordinarieträningsverksamhet.

Ladda ner pdf här

Loading…

Göteborgs universitet

Vi samarbetar med Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Inom ramen för kursen Konfliktlösning har vi ett träningstillfälle där vi genom olika övningar praktiskt visar på sambandet mellan aikidons principer och teorier kring konflikthantering och ickevåld.

Lokala skolor

Vi samarbetar med skolor i närområdet på olika sätt. Vill du som skola boka tid med oss på någon friluftsdag eller liknande så hör gärna av er till oss på info@riai.se.

Back To Top