skip to Main Content

Graderingar på Riai Aikido Dojo

Introduktion

Graderingssystemet i aikido är indelat i 6 stycken kyu-grader (då man har vitt bälte) och 10 stycken dan-grader (då man har svart bälte). Första graden man erhåller är 6 kyu, därefter 5 kyu och så vidare upp till 1 kyu. Därefter vänder skalan och man börjar på 1 dan (svart bälte), därefter 2 dan och går uppåt. Då man tar graden 3 kyu får man bära hakama (den svarta byxkjolen).

Riai graderar i enlighet med de riktlinjer som är fastställda av Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté, med tillägg som är stilspecifika för traditionell aikido. Detta gäller både för kyu- och dangrader. Gradering för kyugrader genomförs på klubbnivå. Gradering för dangrader genomförs vid ett officiellt utlyst graderingstillfälle inför en graderingskommitté. Dangraderna administreras och registreras av den japanska stiftelsen Aikikai.

Jan Bratt 6:e dan diplom
(Klicka på bilden för större bild)

Aikido är således ingen tävlingsidrott, utan kan snarare liknas vid ett hantverk baserat på stridskonst. Aikido är traditionell budo, där man först lär sig de yttre formerna för att därefter gradvis tillägna sig principerna. Eftersom traditionell aikido är ett komplext system som man tillägnar sig över tid, finns gradering som delmål för att steg för steg bemästra hantverket.

Vad är syftet med graderingar?

Graderingsreglerna är styrande för verksamheten. Riais graderingskrav medför att träningen behöver bedrivas på ett systematiskt och effektivt sätt. I den meningen fungerar graderingsreglerna som ett styrdokument både för medlemmarnas träning och verksamheten i stort. Det urval av tekniker och övningar man tillägnar sig inför de olika graderingarna kan ses som utbildningssteg för att lära sig traditionell aikido.

Vilka funktioner har graderingen för individen?

En funktion är att den som ska gradera sig får ett mål för att lära sig ett bestämt urval av tekniker. Vid graderingstillfället ges också möjlighet att få återkoppling av sin instruktör. En högre grad innebär ökat ansvar både för sig själv, sina träningskamrater och dojon i sin helhet. Graderingstillfället annonseras i förväg och är öppet för dojons medlemmar, så att alla som vill och har möjlighet att närvara kan stötta de som graderar sig. En gradering är viktig angelägenhet för hela dojon, inte bara för den som graderar sig.

Kommentarer till dokumentet ”Riktlinjer för gradering på Riai Aikido Dojo”

6-4 kyu

Till 6 och 5 kyu lär vi oss att rulla framåt och bakåt och behärska övrig grundläggande fallteknik. Vi lär oss grundpositioner (hanmi och kamae), kroppsförflyttningar (taisabaki) och förstå skillnaden mellan teknik framför (omote) och bakom (ura). Samspelet mellan den som utför tekniken (nage) och den som tar emot tekniken (uke) är en viktig del i förståelsen för träningens grundkonstruktion. Grundteknikerna som ingår till 6 & 5 kyu utförs i kihon, grundform (gotai).

Till 4 kyu introduceras tekniker utförda i rörelse (jutai och ryutai). Stor vikt läggs nu vid att i rollen som nage kunna utföra teknikerna med en hög grad av beslutsamhet och skärpa, och i rollen som uke kunna utföra stabila och balanserade angrepp.

Pia Moberg 6:e dan diplom
(Klicka på bilden för större bild)

3 kyu

Då man graderar sig till 3 kyu ska utförandet ge ett stabilt och säkert intryck både i rollen som uke och nage. Repertoaren utökas och systematiseras. Man förväntas kunna definiera tekniken utifrån de tre stegen balansbrytning–teknik–kontroll där aikidons principer blir synliga. Man ska kunna tillämpa en säker fallteknik (ukemi) på bestämt utförda tekniker både rullande och med höga fall (höga fall på koshinage, kotegaeshi, kokyunage). Teknikurvalet har ett fokus på tekniker framifrån.

2 kyu

Angreppsformerna utökas med attacker bakifrån (ushiro waza). Här redovisas en grundläggande förståelse för rumsaspekt och hur man hanterar flera angripare.

Nu introduceras utgångspositionen där nage sitter ner och uke attackerar stående (hanmi handachi waza), och tekniker där nage avväpnar uke som attackerar med vapen (buki dori), som båda är bra exempel på träning med förändrade förutsättningar. Genom att ge den attackerande partnern en styrkefördel ökar kravet på timing och korrekt koordination med ukes rörelser (awase), rörlighet och kontroll.

Till denna grad introduceras valfria attacker (jiuwaza) mot en person, där den som graderas ska visa prov på ökad flexibilitet. Teknikerna är grundtekniker i rörelse.

1 kyu

Till denna grad krävs en mycket god formstabilitet och självklarhet i utförandet.
Teknikerna ska kunna utföras med stor kraft och bestämdhet utan brutalitet. Förutom de tekniska detaljerna ska den som examineras även tydligt visa att aikidons principer (se nedan) iakttas och genomsyrar alla tekniker som visas. 1 kyu kan ses som ett förtest till shodan.

(Se pdf för riktlinjer till kyu-gradering längre ner på sidan)

Bedömning

Som utgångspunkt gäller att teknikerna utförs så noga som möjligt, med kraft och precision. Principerna i aikido visas genom den fastställda teknikrepertoaren som efterhand ökar i omfattning och svårighetsgrad.

Då man som examinator ska bedöma en persons gradering spelar utveckling sedan tidigare grad och träningsintensitet en viktig roll.

Utförandet av våra tekniker kan beskrivas i tre steg:

Balansbrytning (kuzushi): Ukes balans skall vara märkbart försämrad alternativt skall nage befinna sig i en kontrollposition.

Tekniken: Tekniken ska utföras med korrekt form i enlighet med traditionell aikido. Korrekt form avser den stilspecifika formen. Med God form menar vi att tekniken utförs i enlighet med aikidons principer, oavsett vilken stil den som examineras representerar. Kraft och beslutsamhet skall ha betydelse för bedömningen.

Kontroll: Nage skall kontrollera uke, avslutningen skall vara distinkt. Kontrollsituation avslutar tekniken i en fastlåsning (osae waza) eller ett kast (nage waza).

Principer

Ma-ai: Korrekt avståndsbedömning.

Awase: Att synkronisera med inkommande angrepp och leda kraft med rätt timing. Med timing avses här att kunna genomföra tekniken med förståelse för rätt ögonblick och nödvändig hastighet.

Centrering: Fokusering och skärpa i genomförandet av teknikerna. Rörelsen ska hela tiden utgå från och bibehålla förbindelsen till den egna kroppens centrum.

Balans: Teknikernas skall genomföras med stadga och balans samt med en god hållning.

Kokyu-ryokyu: Betyder ”kokyu-kraft”, andningskraft, som är en del av tekniken.

Zanshin: Att behålla fokus med full koncentration i slutpositionen efter avslutad teknik.

För dig som graderas

Reigi: De examinerade ska visa gott uppförande och inte försumma hälsningar eller andra uttryck för den hövlighet som hör beteende i en dojo till. Respekt och gott uppförande gentemot examinator och den examinerandes träningspartner är mycket viktigt oavsett vilken grad man prövar till.

Uthållighet: Rimlig förmåga att prestera likvärdigt även vid trötthet.

För dig som prövar för en dangrad på Novemberlägret (eller annat utlyst dangraderingstillfälle) finns all information om graderingsinnehåll, bedömningskriterier, ansökningsdokument etc här.

I samband med din ansökan att gradera dig på Novemberlägret rekommenderar vi att du går vår onlinekurs för hur man fyller i de blanketter som ska bifogas. Anmäl dig till denna adress: <asaaikibergstrom@gmail.com>

Övrig information

  • För barn och ungdom har vi ett klubbspecifikt graderingssystem 8-1 kyu som väl täcker svenska aikikais regelverk. (Se pdf för riktlinjer till ungdomsgrader längre ner på sidan)
  • Man ska vara 18 år fyllda för att gradera sig till shodan (svart bälte).
  • Har man en ungdomsgrad och vill gå över till vuxengraderingssystemet är baskravet att man ska ha en motivation att regelbundet vara på ordinarie vuxenpass utöver ungdomsträningen.
  • Då man går över från ungdomssystemet till vuxensystemet återtar man sitt vita bälte.

Dokument

Högerklicka och Spara som för att ladda ner eller klicka för att öppna.

Back To Top